Nieuwe wetten

Deze blog is geschreven in juli 2022, met de op dat moment bekende informatie.

We krijgen regelmatig vragen over (nieuwe) wetten waar gemeenten mee te maken krijgen. Hieronder een opsomming van een aantal wetten en wat CARE doet om daarop aan te sluiten:

  • Wet digitale overheid: deze wet regelt dat inwoners en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Als gemeente ben je verplicht om identificatiemiddelen (zoals DigiD en eHerkenning) aan te bieden met een voldoende beveiligingsniveau. In Sitebox is het mogelijk om het beveiligingsniveau op te hogen. En met het nieuwe SAML-koppelvlak voor DigiD is het zelfs mogelijk om dit per formulier in te stellen.

 

  • Wet elektronische publicatie (Wep): deze wet verplicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, in het officiële elektronisch publicatieblad te doen. Dit doen de meeste van onze gemeentelijke klanten al volledig via de DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) van KOOP. Hierbij hoort ook dat je voor de digitale terinzagelegging een link in de bekendmaking zet waar stukken (online) te vinden zijn die ter inzage liggen. Hierover kregen we de laatste tijd meerdere vragen. Voor deze stukken zijn verschillende mogelijkheden:
  • In Sitebox bij Objecten informatie toevoegen bij de informatie die automatisch opgehaald wordt van Ruimtelijkeplannen.nl. De meeste documenten die ter inzage liggen bij de gemeente horen bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.
  • Stukken die ter inzage liggen toevoegen op een pagina op de website die over dat onderwerp gaat, bijvoorbeeld een projectpagina of een nieuwsbericht.
  • Een pagina gemeentenaam.nl/ter-inzage aanmaken waarop je de stukken plaatst die ter inzage liggen. Dit kun je dan ook eenvoudig regelen met artikelen die je een planning meegeeft. Indien nodig kun je het artikel ook nog op een inhoudelijke pagina over dat onderwerp plaatsen 

 

  • Wet open overheid (Woo): dit is sinds 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Deze wet verplicht overheden actief om bepaalde informatie openbaar te maken. Het verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht om zelf informatie openbaar te maken (actief). Het is de bedoeling dat straks alle informatie te vinden is op open.overheid.nl én op de website van de gemeente (zoals agenda’s, beslisnota’s en besluitenlijsten). Als de techniek vanuit de overheid hiervoor klaar is (PLOOI), kunnen wij hiervoor een koppeling maken voor op de website (vergelijkbaar met het ophalen van bekendmakingen, verordeningen en bestemmingsplannen zodat je de informatie maar op één plek hoeft te beheren).  

  • Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv): deze wet geeft inwoners en bedrijven recht op elektronisch berichtenverkeer met bestuursorganen. Voor gemeenten betekent dit dat ze de mogelijkheid moeten bieden om ieder officieel bericht dat deel uitmaakt van een procedure over een besluit, melding of klacht digitaal in te kunnen sturen. Als je de mogelijkheid biedt om berichten per e-mail te versturen (en dat deze dan op de juiste manier behandeld, opgeslagen en gearchiveerd worden door de gemeente) voldoe je in principe al aan deze wet. Maar voor sommige gevallen is e-mail niet het juiste kanaal, bijvoorbeeld als er authenticatie van de afzender nodig is. Daarvoor bieden we verschillende mogelijkheden aan met e-formulieren. Voor verschillende gemeenten ontwikkelden we al formulieren voor klachten, bezwaar en meldingen. Of een contactformulier waarbij meer gegevens verplicht zijn dan alleen een e-mailadres. Hierbij is het wel van belang om ook te kijken naar de gebruiksvriendelijkheid voor inwoners en ondernemers. Het is laagdrempeliger om een klacht in te kunnen dienen zonder inloggen met DigiD of eHerkenning. 
    De volgende stap is om ook digitale kanalen aan te passen zodat ze voldoen aan de wettelijke eisen (alleen noodzakelijke gegevens vragen, een ontvangstbevestiging sturen, een e-formulier beschikbaar stellen, bewijslast bij het bestuursorgaan en een mededeling bij weigering van een verkeerd ingezonden bericht). Technisch bieden wij al deze mogelijkheden in onze e-formulieren. In overleg met de gemeente kunnen we dit verder inrichten en digitaliseren, bijvoorbeeld ook door de formulieren te koppelen aan een zaaksysteem. We kunnen je eventueel ook in contact brengen met gemeenten die al verder zijn in dit proces.  

We helpen je graag op weg, neem voor meer informatie over bovengenoemde wetten gerust contact met ons op.

Terug naar het overzicht

Heb je vragen of wil je vrijblijvend weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op
Toon het menu